Групування витрат виробництва за статтями калькуляції

Калькулювання—це процес обчислення собівартості окремих виробів.

Калькулювання використовується для: а) обґрунтування цін на вироби; б) обчислення рентабельності виробів; в) аналізу собівартості однакових виробів на різних підприєм­ствах; г) визначення ефективності організаційно-технічних за­ходів.

Об’єкти калькулювання — це та продукція чи ро­бота (послуга), собівартість яких обчислюється. Головним об’єктом калькулювання є готові вироби, що реалізуються на ринку.

Типова номенклатура статей калькуляції в матеріальному виробництві: 1. «Сировина і матеріали», 2. «Енергія технологічна» (паливо, ел енергія, пар, газ), 3. «Основна заробітна плата виробників», 4. Додаткова заробітна плата виробничих робіт­ників, 5. Відрахування на соц потреби 6. «Утримання й експлуатація машин та ус­таткування» (амортизація, оплата праці, обслуговуючого персоналу). 7. Загально- виробничі витрати. 8. Заг- господарські витрати. 9. Затрати на підготовку та освоєння виробництва. 10. Позавиробничі витрати (витрати на маркетингові дослідження), 11. Інші витрати.