Фонетична транскрипція

Фонетична транскрипція (від лат. transcription — переписування) — це спосіб передачі на письмі усного мовлення з усіма його звуками та їх змінами й інтонаційними особливостями. Для такого письма використовують фонетичний алфавіт, який складається з літер звичайного алфавіту (крім деяких із них) та певних додаткових знаків.

2.1.1. Знаки орфографічного письма, що не використовуються у фонетичній транскрипції

Не використовують Орфографічний запис Фонетичний запис
літери я, ю, є м’ясо, п’ю, б’є, ряд, тюк [мйасо], [пйу], [бйе], [р’ад], [т’ук]
літеру ї їсти [йісти]
літеру щ щука [шчука]
літеру ь тінь [т’ін’]
великі літери мороз і Мороз [мороз]
дефіс сон-трава [сонтрава]
розділові знаки Любіть Україну, як сонце. [л’уб’іт’ украйіну / йак сонце//]

2.1.2. Знаки, що використовуються у фонетичній транскрипції як додаткові до літер звичайного алфавіту

Опис Позначка Використовується для

позначення

Приклад
квадратні дужки […] початку й кінця транскрипції [початок і к’інец]
невелика буква справа вгорі біля звичайних букв е, и, о [е”]> М,

[о>]

наближення вимови го-лосних звуків у ненаголо-шеній позиції до інших [сеило], [ди’та], [коужух]
скісна рисочка справа біля приголосного звука [д’З, [т], [3], [сі м’якості приголосного звука [д’іти], [н’ійак], [з’л’ічйти]
нахилена вправо вертикальна риска над голосним [а], [6], [у], И, [і], [є] інтенсивнішої вимови одного голосного в слові — наголошеного голосного [оса], [книга], [пара]
нахилена вправо вертикальна риска над голосним [а], [6], [у], Н,

[і], и

слабшого наголосу одного з голосних у складному слові [землеим’ір],

[сонтрава]

дужка (камора) над сполученням букв дз та дж [дж], [дз],

[да]

злитої вимови складних звуків (африкат) [джм’іл’], [дзиґа], [ґедз]
двокрапка після приголосних звуків [д:], [д :],

[ж:], [ж’:]

подовженого звука [п’ід:ати],

[з’б’іж’:а]

у з увігнутою дужкою вгорі ~

[у]

нескладотворчого (нескладового) звука [у] [усипати],

[сказау]

і з увігнутою дужкою вгорі ~

[і]

нескладотворчого (нескладового) звука [і] [їти], [нап’ії]
одна або дві скісні риски [/], [//] пауз усередині (одна риска) і в кінці (дві риски) фрази [не” б итеис’ загл’адати услоунйк // це пйшниї раї / анеисумне провал’:а]

Апостроф використовується і в орфографічному, й у фонетичному записах

В орфографічному записі апостроф показує, що буква, яка стоїть перед ним, позначає твердий приголосний звук, а букви я, к>, є, ї, які стоять після нього, позначають два звуки, першим із яких є [й]: м’ята, п’єса — [мйата], [пйёса] У фонетичному записі апостроф показує специфічну вимову звуків [б], [п], [в],

[м], [ф], [ґ], [к], [г], [х], [ж], [ш], [дж], [ч], які не бувають м’якими, але можуть бути напівпом’якшеними перед [і], [а], [у], [є]: [к’істка], [п’урё]