Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання

Будь-яка держава виконує низку функцій, що з них першочерговою та визначальною є функція регу­лювання економіки, тобто ступінь втручання дер­жави в процеси формування стратегії і тактики розвитку народного господарства в цілому, його окремих ланок, включаючи підприємства та інші суб’єкти господарювання. Метою державного регу­лювання економіки є досягнення найбільш ефек­тивного економічного, соціального, наукового й культурного розвитку країни. Таке регулювання здійснюється як економічними, так і адміністратив­ними методами, їх слід органічно поєднувати, ви­ходячи з того, якою мірою адміністративне регулю­вання відповідає вимогам об’єктивного розвитку, сучасного стану економіки. Зміст і форми практичної реалізації названих методів і принципів державного регулювання економіки знаходять відображен­ня у певній сукупності виконуваних державою економічних функцій. Обов’язковою передумовою державного регулювання економі­ки є створення необхідної правової бази. Правову основу такого регулювання становлять законодавчі та нормативні акти, котрі ви­значають порядок формування і функціонування елементів ринко­вого господарства.

Одна з головних функцій держави полягає в розробці та спри­янні здійсненню стратегії економічного розвитку народного гос­подарства. Стратегічні напрямки розвитку економіки мають бути визначені в процесі макроекономічного планування, котре треба визнати центральною ланкою державного регулювання. Дуже вагомою функцією держави у сфері управління економі­кою має стати регулювання інноваційних процесів та інвестицій­ної діяльності. Важливою економічною функцією будь-якої держави є перероз­поділ консолідованих (централізованих) доходів і ресурсів, стабі­лізація економіки й соціальний захист населення з метою сприян-‘   ня збалансованому й стабільному розвитку народного господарства та нормальному життєзабезпеченню всіх верств суспільства і сфер його діяльності. Варто назвати ще одну дуже важливу соц-екон ф-цію деожави – моніторинг і регулювання процесів охорони і видтворення навколишнього природнього середовища