Чинники зростання ефективності виробництва

Рівень економічної та соціальної ефективності виробництва (діяльності) залежить від багатьох чинників. Тому для практичного розв’язання зав­дань управління ефективністю важливого значення набуває класи­фікація чинників її зростання за певними ознаками. Класифікацію чинників зростання ефективності (продуктивності) виробничо-еко­номічних та інших систем діяльності доцільно здійснювати за трьо-І ма ознаками: 1) видами витрат і ресурсів (джерелами підвищення); 2) напрямами розвитку та вдосконалення виробництва (діяль­ності); 3) місцем реалізації в системі управління виробництвом (діяльністю). Групування чинників за першою ознакою уможливлює достатньо чітке визначення джерел підвищення ефективності: зростання про­дуктивності праці і зниження зарплатомісткості продукції (економія затрат живої праці), зниження фондомісткості та матеріаломісткості виробництва (економія затрат уречевленої праці), а також раціональ­не використання природних ресурсів (економія затрат суспільної праці). Активне використання цих джерел підвищення ефективності виробництва (діяльності) передбачає здійснення комплексу заходи, які за змістом характеризують основні напрями розвитку та вдоско­налення виробничо-комерційної діяльності суб ‘єктів господарюван­ня (друга класифікаційна ознака).

Чинники ефективності поділяються на внутр і зовнішні. До внутр відносять «Тверді» чинники:  технологія, устаткування, матеріали та енергія, вироби «М’які» чинники:  працівники, організація та системи, методи роботи, стиль управління. До зовнішніх відносять державна економічна та соціальна політика, інституціональні механіз­ми, інфраструктура, структурні зміни.

Основні напрямки розвитку та вдосконалення діяльності: науково-технічний прогрес, структура виробництва, організаційні системи управління, форми та методи організації діяльності, конкурентоспроможність продукції (послуг), планування та мотивація діяльності, зовнішньоекономічна діяльність. Джерела підвищення ефективності: Зростання продуктивності праці, зниження: фондомісткості продукції, матеріаломісткості продукції, зарплатомісткості продукції, раціональне використання природних ресурсів.