Бюджетна система України

Бюджетна система України – сукупність держ бюджету  та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням екон відносин, держ та адм-терит устроїв і врегульвана нормами права.Україна унітарна країна, тому бюдж.си-ма склад. з держ.бюджету та місцевих бюдж.Місцевими бюджетами визнаються бюджет АРК, обл, р-ні, бюджети р-нів у містах та бюджети місцевого самоврядування. Бюджети місц самоврядування -це бюджети терит громад, сіл, селищ,міст таї хб’днаньСукупність показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування екон і соц розвитку дердави, є зведений бюджет. Він включає показники дерд бюджету Укр, зведеного бюджету АРК, та звед бюджетів обл та міст Києва і Севастополя.Стадії:1.склад.проекту(до 15.09),2.розгляд і прийняття,(до 1.12)3.виконання,4.підготовка і розгляд звіту(до 1.05).Бюджетна система України (БСУ) грунтується на принципах, визначених ст 7 Бюджетного кодексу Укр:Принцип єдності БСУ, пр-п збалансованості, пр-п самостійності, пр-п повноти, обгрунтованості, ефективності, субсидіарності, цільового використання бюджетних коштів, справедливості і неупередженості, публічості та прозорості, відповідальності учасників бюдж. процесу