5 клас

На уроках української літератури п’ятикласники вчаться усно та письмово переказувати текст (докладно, стисло, вибірково), встановлювати зв’язки між подіями твору, складати план невеликого епічного і драма¬тичного твору, давати усний відгук на самостійно прочитаний літератур¬ний твір, твори інших видів мистецтва, розповідати про персонажів (головних і другорядних), знаходити в художньому тексті епітети, порівняння, пояснювати їхню образотворчу роль.
Такі навички допомагають учневі краще розуміти художній твір, розширюють його читацький досвід, прищеплюють уміння самостійно осмислювати мистецьке явище. Однак формування таких навичок справа нелегка і лише за умови постійного тренування можна досягти результату. Написання твору дає змогу розвивати ці навички, працювати послідовно, поступово ускладнюючи вид завдання.
Підготовка до написання творчої роботи полягає в уважному читанні художнього тексту, виборі уривків, які мають відношення до теми письмової роботи, складанні плану твору. Теми, які пропонуються у п’ятому класі, враховують саме послідовність набуття навичок аналізу художнього твору: від власне переказу окремих епізодів до їх порівняння, аналізу зв’язків, характеристики героїв, художніх засобів виразності.