10 клас

У десятому класі учні мають удосконалити свої вміння та навички на­писання творів на літературну тему, по-новому осмислювати матеріал художнього твору, проблеми реальної дійсності. Вони повинні:

— глибоко розуміти тему;

— навчитися відбирати матеріал, організовувати його (логічно роз­міщувати, розрізняти вступні та заключні, висновкові тези і т. ін.);

— уміти висловлювати й аргументувати свою думку, не видаючи за неї загальновідоме, але й не впадаючи в інші крайнощі — заперечення художньої цінності й художньої правди твору, перегляд загальновизна­них точок зору на нього, безапеляційна оцінка автора та його героїв;

— уміти знаходити й використовувати виразне слово;

— формувати узагальнені судження й будувати докази та висновки;

— «бачити» автора, його позицію, його ідейно-художній замисел; си­стему виражально-зображальних засобів.

Десятикласники вже мають поняття про художній метод, національну специфіку твору; вони повинні вміти виявляти жанрові риси епосу, лірики, драми, а також індивідуальну своєрідність митця і майстерність його у зобра­женні внутрішнього світу героя; типові характери в типових обставинах, ху­дожнє узагальнення; конкретно-історичне та загальнолюдське у творі.

За вимогами програми обсяг творів повинен складати: — 2,5—3 сто­рінки (у класах з російською мовою навчання) та 3—3,5 сторінки (у кла­сах з українською мовою навчання).

Твори десятикласників мають відзначатися більшою, порівняно з по­передніми роками навчання, самостійністю суджень; мати зв’язок із жит­тєвою практикою, власним досвідом, а не лише з аналізованим літера­турним твором.