Виробнича та загальна структура управління підприємством

Під структурою будь-якого підприємства заведено розуміти його внутрішній устрій, який харак­теризує склад підрозділів і систему зв’язків, підпорядкованості та взаємодії між ними. При цьому розрізняють виробничу й загальну структури підприємства.

Основу діяльності кожного підприємства становлять виробничі процеси, що виконуються у відповідних підрозділах. Саме склад цих підрозділів і характеризує виробничу структуру підприємства.

За цехової виробничої структури основним виробничим підроз­ділом є цех. За характером своєї діяльності цехи поділяються на основні, допоміжні, обслуговуючі та побічні. Основні цехи виготовляють продукцію, призначену для реалі­зації на сторону. Допоміжні цехи виготовляють продукцію, що використовуєть­ся для забезпечення власних потреб усередині самого підпри­ємства.

Обслуговуючі цехи та господарства виконують роботи, які за­безпечують необхідні умови для нормального перебігу основних і допоміжних виробничих процесів.

Побічні цехи займаються, утилізацією, переробкою та виготовленням продукції з відходів основного виробництва. За формою спеціалізації основних цехів розрізняють техно­логічну, предметну та змішану виробничі структури.

Загальну структуру створює сукупність усіх виробничих, не­виробничих та управлінських підрозділів підприємства. Підприємство очолює директор. Він здійснює керівництво підприємством у цілому.

Першим заступником директора є головний інженер. Він керує науково-дослідними та експериментальними роботами. Економічну службу на підприємстві очолює головний економіст. Він відповідає за орга­нізацію планової роботи на підприємстві.

Маркетингові функції вивчення попиту, ринків збуту, реклами, просування товарів покладено на заступника директора з комерційних питань.

Заступник директора з кадрових і соціальних питань відпові­дає за реалізацію кадрової політики підприємства. Облік виробництва здійснює бухгалтерія. Функції контролю якості продукції, запобігання бра­ку покладено на відділ техніч­ного контролю. Реалізацією діловодства на підприємстві забезпечує канцелярія