Суб’єкти оцінювання персоналу

Оцінювання персоналу — це процедура, за допомогою якої виявляється ступінь відповідності якостей працівника, його трудової поведінки, результатів діяльності певним вимогам.

Оцінювання персоналу передбачає порівняння певних характеристик людини (ділових та особистісних якостей, трудової поведінки та результатів роботи) з відповідними еталонами, вимогами, параметрами. Воно охоплює дві сфери діяльності праців­ників — поточну та перспективну.

За суб’єктом оцінювання розрізняються оцінка працівника його керівником, колегами, клієнтами, підлеглими та всебічна, так звана 3600-оцінка, яка враховує в комплексі всі перераховані оцінки.

Крім того, суб’єктом оцінювання може бути й сам оцінюваний. У такому разі йдеться про самооцінку, або внутрішню оцінку персоналу. Інформацію про внутрішню оцінку, тобто самооцін­ку трудових зусиль, дає проведення мотиваційно-оцінного моніторингу. Елементи самооцінки часто вводяться в атестаційні форми.

Залежно від приналежності суб’єкта до тієї чи іншої групи, розрізняються специфіка їх участі та роль в оцінці персоналу, достовірність одержуваних оцінок, ступінь включеності в організацію і проведення оцінки.

Всі суб’єкти можна згрупувати за кількома підставами:

– по ієрархічній підпорядкованості (керівники, підлеглі, колеги,);

– за кількістю учасників (колективні та індивідуальні);

– по відношенню до організації (суб’єкти, що працюють в організації і зовнішні суб’єкти);

– за ступенем спеціалізації в процесі оцінки (спеціалізовані суб’єкти і неспеціалізовані, в обов’язки яких не входять безпосередньо функції оцінки персоналу);

– за ступенем формальної організованості (організаційно оформлені і неформальні).

Керівники різного рівня традиційно і в теорії, і в практиці управління персоналу розглядаються в якості ключових суб’єктів оцінки. Це виходить з того, що до числа їхніх функцій входить організація діяльності підрозділів і / або організації в цілому. Зарубіжні дослідження показують, що близько 80% робочого часу менеджера присвячене питанням управління персоналом, в тому числі і його оцінці.

Колеги по роботі також можуть виступати в якості суб’єктів оцінки. Їхнє залучення до цього процесу поряд з іншими дозволяє врахувати більш широкий спектр думок про передбачений співробітника, оцінити ті якості, які важко або неможливо за допомогою інших суб’єктів, підвищити рівень демократизму і взаємовідповідальність і взаємоконтролю в колективі.

Підлеглі виступають суб’єктами оцінки керівника. Їхнє залучення до процесу оцінки дозволяє врахувати ті якості керівника, які проявляються в повсякденному його діяльності, і неможливо оцінити іншими методами – стиль керівництва, вміння організувати роботу підрозділу, відносини з підлеглими та ін..

Колективні суб’єкти представляють собою деякі спеціально створювані органи чи організації, які виробляють колективна думка про об’єкт оцінки. До них можна віднести Комітети по заробітній платі, Комісії з відбору персоналу, Атестаційні комісії, служби управління персоналом, робочі групи, вищі керівні органи (Правління, Наради), рекрутингові фірми та ін..