Проблеми соціалізації особистості в умовах ринкових відносин

Складний і тривалий процес включення індивіда до системи со­ціальних зв’язків та відносин, його активної взаємодії з ото­ченням, у результаті якої він засвоює зразки поведінки, соціаль­ні норми і цінності, необхідні для його успішної життєдіяльно­сті у даному суспільстві, називається соціалізацією

Соціалізація особи — це загальний багатогранний процес впли­ву соціальних умов на життєдіяльність індивіда з метою включення його як дієздатного суб’єкта в систему суспільних відносин. На цей процес впливають різноманітні чинники, основними з яких є такі: сукупність ролей, елементи соціального середовища конкретні по­дії, явища і процеси.

Осн. чинники :

 • Сукупність ролей і статусів, що їх пропонує суспільство людині
 • Сукупність соціальних інститутів, суспільних організацій, соціальних
  спільностей, у межах яких індивід виконує свої ролі
 • Сукупність соціальних цінностей, норм, знань, звичок, навиків, якостей,
  котрі людина набуває, щоб реалізувати свої ролі
 • Соціальне середовище, яке включає соціальні інститути і технології ви­
  робництва, відтворення і передачі культурних зв’язків
 • Конкретні події, соціальні явища і процеси, якими зв’язана   конкретна
  людина

Агенти соціалізації — це люди та установи, діючі соціальні суб’єкти, за допомогою яких людина соціалізується завдяки процесам навчання, комунікації, прилучення до культури.

 • ВНЗ
 • Організації
 • Дошкільні установи
 • Неформальні об’єднання
 • Сім’я
 • Школа

На певних стадіях життя людини роль агентів соціалізації ви­конують:

•       дошкільні установи,

•       неформальні організації,

•       навчальні заклади,

•       армія,

•       трудовий колектив.

Деякі інститути соціалізації здійснюють вплив на формування особистості протягом усього життя. Це — засоби масової інформа­ції, громадська думка. Схвалення оточення, референтної групи необ­хідне людині для успішної соціалізації.