Форма державного правління

Форма державного правління — це спосіб організації державної влади, зумовлений принципами взаємовідносин вищих органів держави. Характер форми державного правління співвіднесений з конституційно-правовим статусом кожного з відповідних органів. Характер форми правління залежить від типу суспільства.Республіка це така форма правління, де верховна влада в дер­жаві належить представницьким виборним органам і здійснюється ними. У теорії держави і права розглядають аристократичні та де­мократичні республіки. В аристократичній республіці формальне право обирати та бути обраним належить лише вищим верствам (наприклад, рабовласницькі республіки в Стародавніх Афінах, Стародавньому Римі).

У демократичних республіках формальне право брати участь у виборах органів влади належить усьому населенню країни, тобто всім громадянам, які досягли певного віку, не визнані судом неді­єздатними чи їхнє право не обмежене на підставах, передбачених законом. Відомо три види демократичних республік: парламент­ські, президентські та змішані.

У парламентських республіках: а) президент обирається парла­ментом і йому підзвітний; б) президент має право достроково при­пиняти повноваження парламенту; в) уряд формується з представ­ників партій, що мають більшість у парламенті; г) уряд підзвітний парламенту; ґ) парламент може висловити уряду недовіру, що тяг­не за собою його відставку.

Прикладами парламентських республік у сучасному світі є Іта­лія, ФРН тощо.

У президентській республіці: а) президент обирається всенарод­но, або за особливою процедурою; б) президент є главою держави і главою виконавчої влади; в) президент формує уряд одноособово чи при певному парламентському контролі і ним керує; г) за свою діяльність уряд несе відповідальність перед президентом; ґ) зако­нодавча влада належить представницькому органу (парламенту); д) президент має право вето на закони парламенту (може не підписати закон і повернути його до парламенту).

У змішаній формі правління є елементи як президентської, так і парламентської форм правління. Змішані республіки можуть бути двох видів: президентсько-парламентські і парламентсько-прези­дентські. Ознаками змішаної республіки є: а) президент і парламент обираються громадянами країни; б) президент і парламент ділять свої повноваження з контролю та відповідальності щодо уряду; в) кандидатури до уряду підбирає президент, а призначає уряд, пар­ламент, або парламент дає лише згоду на призначення членів уряду чи його глави (прем’єр-міністра); г) уряд очолює прем’єр-міністр, а президент здійснює лише загальне керівництво урядом; ґ) уряд відповідальний перед президентом, підзвітний і підконтрольний парламентові; д) за певних обставин, передбачених законом, прези­дент має право достроково припинити повноваження парламенту, а парламент – застосувати процедуру імпічменту до президента. Такі види змішаної республіки існують у Ірландії, Португалії, Україні, Франції тощо.