Адміністративна відповідальність неповнолітніх

Серед суб’єктів адміністративних правопорушень вирізняються так звані спеціальні суб’єкти, тобто ті, які мають певні особли­вості щодо вчинення окремих адміністративних правопорушень або не несуть адміністративну відповідальність на загальних під­ставах. До них належать неповнолітні, іноземні громадяни, війсь­ковослужбовці та працівники міліції, посадові особи, народні депутати, батьки або особи, що їх замінюють, та ін.

Згідно з ст. 13 КпАП України до осіб віком 16-18 років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються відпо­відні заходи впливу. Спочатку наведемо визначення поняття «не­повнолітні». Неповнолітні — це особи, які не досягли 18 років, тобто віку, з досягненням якого закон пов’язує настання повної дієздатності. Неповнолітні, які не досягли встановленого в законі віку (14 років згідно з Кримінальним кодексом України та 16 ро­ків згідно з КпАП України), є малолітніми і юридичній відпові­дальності, у тому числі адміністративній, не підлягають, оскільки визнаються нездатними усвідомлювати значення своїх дій і керу­вати ними. До того ж адміністративна відповідальність неповно­літнього може настати тільки тоді, коли 16 років йому виповни­лось саме до моменту вчинення протиправного діяння, а не до вирішення питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.